Friday, December 19, 2014

A*SH*N*A:MEHRDAD AREFANI:TEHRAN

A*SH*N*A:MEHRDAD AREFANI:TEHRAN

بعد از آب و جاروی رفتگرها
باز شدن نانوایی ها
چیده شدن میزهای صبحانه
حیف
باید تو را ترک بگویم
اگر بچه های تبعیدی بفهمند
افتضاح می شود ٬ آبرو ریزی ست
کار هر شب من است
در خیابان های تو جمعه ی فرهاد را سوت زدن

No comments:

Post a Comment