Friday, December 19, 2014

2/5*ARDESHIR MOHASSESS:BOOK OF ARDESHIR


Moj Mgazine Special on Ardeshir Mohassess 2014
اردشیر محصص
کاریکاتوریست,طراح و طنز پرداز مهاجر ایرانی
طرح ، گوهر صمیمی هنرمند را به سا ده گی می نمایاند و حس ها و هیجانات او را به روشنی و ایجاز تمام
عرضه می دارد
اردشیر محصص در تصویر تاریخ با طرح ها و کاریکاتورهای
طنز آمیزش به این درجه از درج حقیقتی فراتر و واقعی تر از واقعیت برای نمایشی صمیمی از تاریخ گذشته و حال میهن و مردم و خو یشتن خویش رسیده است . او ذهنیتی دقیق و مو شکاف را با تر دستی و مهارت تکنیکی در اثا رش بروز می دهد تا یاد گذشته یی بی گذشت را به روز آمدی بی ترحم کشد
آنچه از اردشیر محصص مانده است مثالی بی بدیل در ارایه ی دورانی آشنا برای انسان های همه دوران ها در بیان هنری ی همه زمانه -
همه مکانی است
دفتر و یژه اردشیر در سال ۲۰۱۵ با کتاب اردشیر از فرامرز سلیمانی ادامه دارد

No comments:

Post a Comment