Tuesday, December 9, 2014

6 ROYAGARDANI:MARS&FARA MARS

Mars and Fara Mars
از گرد راه آمدم 
از مریخ و ماه 
و در خارا و درخت خانه کردم 
تا واپسین رویای دیدار 
که خانه ام دیگر همان خانه نبود 
در گرد راه 
گم شدم 

No comments:

Post a Comment