Monday, December 15, 2014

دست به ترکیبش نمی توان زد -5...ROYAGARDANI

دست به ترکیبش نمی توان زد -٥

بازى به نيمه رسيد كه روزنامه از دستم افتاد عينكم را بر داشتم و پرده را پس زدم هنوز صداى سوت كشتى ها مى آمد كه فعل هاى تازه را براى رود خانه ى مى سى سى پى صرف مى كردند و منتظر نيمه ى دوم 

No comments:

Post a Comment