Friday, December 26, 2014

پای درختی که نیست-4 :DEIMAHI2014

دیماهی ۲۰۱۴
پای درختی که نیست 
۴
نگفتنی شده بودی در جام دیگری 
که دیگری شده بود 
در درون شیشه و 
در ما 
روشنای پشت مه 
و خواندن تو 
در خلوتی 
که نگفتنی شده بود 
...

No comments:

Post a Comment