Wednesday, December 31, 2014

A*SH*N*A:PARVIZ ESLAMPUR


 A*SH*N*A:
پرویز اسلامپورParviz Eslampur
. "شقیقه‌ی سرخ لیلی
از کتاب "نمک و حرکت ورید"
:
ديوانه نشسته است
و خون سر خ ليلي در رگهاش سياه مي شود
ديوانه با غروب زنگوله هاش
بر گوش
ديوانه نشسته است
و براي خون سياه ليلي مي نويسد
تنها آن گور خر و نمك
كه پاسخ بي جايي بود
تنهاآن شقيقه كه در قلب مي انديشد
انجا كه از باران با لكه هاي حسد
ستاره را به ميهماني ي سنگين نفت مي آورد
ملكه هاي در باران
ملكه هاي باكره ي در باران
با زنگاري ي ارثيه ي نفت
وبا خلخال هاي نقره ي نور
از اين همه زيور
واين چند روزه ي موعود شرمشان مي آ يد
و سنگيني بخور
گل را به عتاب از پنجره مي كشد
آن عاقبت از كدام ديار مي آيد
با يك صله مردار بر دوش
آن مهميز
بر كشاله ي سفت منقبض گلو له
وقتي عروس با آخرين روزهاي دوشيزگي ش وداع كرد
لكه لكه ... لكه هاي حركت
لكه هاي آبي ي موسقي
وقتي ليلي
بازوهاش را در باد مي سوزاند
و شط خنك ازبادهاي گردنه
وقتي ليلي در جامه ي ارغوان مويه مي كند
و ميته را
آ واز هميشه ي نماز
و جذبه ي خاموش بكر
بوته خاري در كنار بستر ليلي مي گذارد
تا هميشه از دشت برخيزد
تا هميشه از بخار
بشكفد
و لبهاش از خنكاي بهار بتركد
و كشاله ش از هزار شيهه مر دار
و كشاله ش
سفت و منقبض از هزار شيهه گلوله
بتركد
وقتي عروس با آخرين روزهاي دوشيزگي اش وداع مي كند
تي ي مور
تي ي مورچي
آواز گوزن را مي شنوي
آواز آن خراب گرسنه
آن خرابه آن دستك نقره يي
آن گوشت دانه هاي متبرك نمك
نمك از چهار جهت
نمك از همه ي ابعاد
و بدين گونه است كه موسيقي ي نمك كوير
را ديوانه مي كند
و كوير با هزار بوته خار
و هزار كبوتر
آخرين نماز را بر ميت مي گذارد
آنچه مانده است
دست نيلوفري ي گوزن است
چار پا شنه ي مضطرب
ويك چشم
دو برادر وسه خواهر و همه مادر
نخل و شط و نقاب رطوبت
دو برادر ... سه خواهر و دو خنجر
و دو ماه كه همزمان برآيد
و تنها يك اسب كه بر جنازه ي ليلي سم بكوبد
اين دستهاي كودكانه ي نر گس بر آ بهاي كويري
اين آفتاب جمعه
وقتي با اولين لگام باكره سبك در شهاب شيهه مي كشد
مرغي اگر
از شاپرك ساده ي مظلوم پرسيد
دستي اگر از ملخ
دريا را دريا دريا
آبي را سرختر قرمز تر
و هجله را شفاف ترو معطر
بوي هزار هزا ر جميله
بوي هزار قنات
بوي نسترن از جلگه هاي شوش
بوي خون در پرده
بوي عروس ي ليلي مي آ يد
اين سرنوشت است اين
كه بگويد و بس كند
شب اگر تيره
شب اگر نيلوفر ليلي در لنگر مي ماند
ليلي در آب پرسه مي زند
اين است سرنوشت اين
سپيده اي كه متلاشي شود
ستايش خون است وقتي
هزار جسد و هزار كفتار
به ميهماني يك كبوتر و يك اسب مي روند
وقتي هزار قناري بر جنازه ليلي مي پرند
ساعت سه ي جمعه شط
با كفشهاي سپيدم ميايم
و با پيراهن سفيد و شلوار سفيدم
تا جمعه را سفيد كنم
تا جمعه را در شط سفيد بوي سفيد بكشم
ميهمان ناخوانده در اتاق پهلويي سوت مي كشد
ابر اتاق پهلويي را نوازش مي كند
در اتاق پهلويي خون مي چكد
و ليلي زن ميشود
اين دستهاي كودكانه بيمار
مثل خزه آ ويخته ست
اين دستهاي كوچك با النگوهاي نقره و با دستك نقره
بر آبهاي كويري
اين آفتاب حجله ي صبح
در اتاق پهلويي طنين ديگر دارد
شاخه آويخته ي غزل و دو خط فارسي
عروس خميازه مي كشد
ميهمان شهوت را مي تكاند
مرغي اگر از باد پرسيد
دريارا دريا دريا
آبي را سرختر قرمز تر
وحجله را شفاف تر و معطر
بو ي هزار خار ميآ يد
بو ي جلگه هاي پست و قصيل اسب
بوي عروسي ي ليلي مي آيد
و صداي پاي غريبي كه آسمان را پارو ميكشد صداي سم موذي
و صداي پاي غريبي كه آسمان را مي گشايد
با يك پنجره ودو در صبحگاهي
نواي طبل هزار كشته
و هزار منتظر
سگ از سياهي نفرين عو عو كرد
و دويد
سگ از مهارت ويراني كلوخ انداز شد
تي ي مورچي .. . آواز گوزن را مي شنوي
در شبي كه ارابه بارش را
گله ي گوزنهاي موزون
با تاجهاشان بر سر و خلخالهاشان به پا
مي رانند
نقره حركت دا رد در شيار تازه حيوان
و در تن اين بت نيلوفري
ليلي
بازمانده ي شفق در خون ديوانه سر مي كشد
ديوانه مي خواند
و خون سياه ليلي در پستانهاش رگ مي كند
و خنكاي پاييزي ي ليلي
در بخار شط مي وزد
تنها آن شقيقه كه در قلب مي انديشد
و روزن
ليلي ديوانه را به بستر مي كشد .. .

MOJ MAGAZINE NIMA SPECIAL2014

MOJ MAGAZINE 
NIMA SPECIAL 2014

I keep my eye out for you
in the nighttime
when the shadows get the color of darkness in the Talajan bough
and a grief is composed of that, for your heartbroken ones
I keep my eye out for you

In the nighttime, in that moment when the valleys are sleepers on dosses like dead snakes
in that period when the lily’s hand snares trap to the juniper’s leg
whether you think of me or not
I won’t think any less of you
I keep my eye out for you
___
Translated by Payam Fotouhiyehpour
___


 • Faramarz Soleimani Mountain Almond=تلاجن= ارژن= بادام کوهی...see more : my translation in Neveshta and in Facebook


I keep my eye out for you
in the nighttime
when the shadows get the color of darkness in the Talajan bough
and a grief is composed of that, for your heartbroken ones
I keep my eye out for you

In the nighttime, in that moment when the valleys are sleepers on dosses like dead snakes
in that period when the lily’s hand snares trap to the juniper’s leg
whether you think of me or not
I won’t think any less of you
I keep my eye out for you
___
Translated by Payam Fotouhiyehpour
___

FS POEMS:NEW YEAR 2015 RESOLUTION

ارامش در افکار . این است هدف ِ مشتاقانه ی کسی که
فلسفه می ورزد .
?"ویتگنشتاین"
 • Faramarz Soleimani In 2015 I resolve to be calm and peaceful like a lighthouse to turn with the world with light and wave
  Yo Tambien exijo/ I also demand

FS POEMS:GAZING BEYOND THE LIGHT


 • Faramarz Soleimani Gazing beyond the light
  Staring at stars
  Life is a lighthouse

  Wandering with the wave

NEW ORLEANZEE:مثل گلشیفته

NEW ORLEANZEE:
حیاط  خلوت ها 
حوض ها و فواره های خالی 
درخت های عریان 
مثل گلشیفته 
که در زمستان بازی می کنند 
در حیاط خلوت ها
اما کسی به ناز و نوازش شان نمی اید 
+
img 

FS POEMS:NEW ORLEANS THEN AND NOW
 • Year-end reveries
  New Orleans then and now
  شهر ها بر خلاف آدم ها پير نمي شوند بل جوان و جوانتر مى شوند . بيش از چهل سال پيش كه به نيو اورلينز آمدم گرفتار كشمكش هاى نژادى بود و پير و نژند و خسته و نا آرام مى نمود در سفرهاى بعد اما نيواورلينز را شاد تر و جوانتر يافتم تا آن كه توفان كاترينا به كمر او زد اما كمرش را نشكست و شهر به همت مردمى كه به سوى او بازگشتند قد راست كرد و أحيا شد تا آنجا كه امروز پاي تخت شادي و نشاط و زندگى بهى و مقصد نهايى جهانگردى است با آب و خاك و طبيعت و هنر و فرهنگى سرشار و اين همه به دست مردم انجام مى گيرد كه به انتظار كسى نمى مانند و خود زمام كار را بر عهده مى گيرند و سرخوش اند
  img:moj
  Canal Street, NOLA
  Go crescent city
  Go big easy
  Come to New Orleans , where art meets life and life !
  FS: New Orleanzee 2014


  نيمي از مردم نيو او رلينز پس از توفان كاترينا به شهر بازگشتند و جمعيت شهر به بيش از ٣٠٠ هزار تن رسيد و با حومه از يك ميليون تن گذشت و همين ها هستند كه شهر را خاصه در فرصت هايى مثل سال نو و ماردى گرا شاد و سرشار رنگ نگاه مى دارند و موزه ها و گالرى ها و بإرها و رستًوران ها و دانشگاه ها و محله فرانسوى و خيابان كانال و آب ها و آبراه ها هم
  Happy 2015 to
  Facebook Nation
  Year-end reveries
  New Canal Lighthouse
  New Orleans,LA
  img:moj