Saturday, November 29, 2014

EPILOGUE-2*THE BOOK OF ARDESHIR MOHASSESS

ARDESHIR MOHASSESS BY David Levine
کتاب اردشیر محصص
EPILOGUE-2

آن چه از اردشیر محصص باقی ماند یک اردشیر محصص اصیل در ساخت و کار هنری است
 ..Originality is the major characteristic of Ardeshir Mohasses in his art and performance.
طراح واقعیات را می بیند و می گزیند و با مبالغه در ارایه ی آن و کژ و مژ نشان دادنشان آن را به بیان می کشد و به کاریکاتور و کارتون بدل می نماید 
كشف طنز در خطوط رسمي و جدي چهرهً و رفتار فرد ، كار عمده ي كاريكاتوريست است. اين عمده كردن بيشتر به تلخا مي زند تا يك شوخي و مضحكه و از همين رو به مذاق قدرت هاي قالبي و قلابي خوش نمي آيد . كاريكاتوريست هاو کارتونیست ها يي مانند اردشير محصص تاريخ را دست انداخته اند تا بيوگرافي ها را به طنز بنگارند. كاريكاتوريست هميشه تصوير تناقض را طرح ميزند و خود سرشار تناقض هاست
و در اساس نان و آب و زندگی و خان و مان طراح و کاریکاتوریست و کارتونیست در همین تناقض ها شکل می گیرد


گفتیم که طراح واقعیات را می بیند و می گزیند و با مبالغه در ارایه ی آن و کژ و مژ نشان دادنشان آن را به بیان می کشد و به کاریکاتور و کارتون بدل می نماید 
كشف طنز در خطوط رسمي و جدي چهرهً و رفتار فرد ، كارو بر و کشفعمده ي كاريكاتوريست است. اين عمده كردن بيشتر به تلخا مي زند تا يك شوخي و مضحكه و از همين رو به مذاق قدرت هاي قالبي و قلابي خوش نمي آيد . كاريكاتوريست هاو کارتونیست ها يي مانند اردشير محصص تاريخ را دست انداخته اند تا بيوگرافي ها را به طنز بنگارند. كاريكاتوريست هميشه تصوير تناقض را طرح ميزند و خود سرشار تناقض هاست
و در اساس نان و آب و زندگی و خان و مان طراح و کاریکاتوریست و کارتونیست در همین تناقض ها شکل می گیرد
تناقضی که اساس اصالت کار هنرمند را طرح می ریزد و یافتن همین تناقض در جزییات آن هنر کارتونیست و کاریکاتوریست را می سازد  .
هميشه راه را گام هامان رقم مى زندچهراه در کار نيست اما این راهى ست كه راه را مى سازد و اين همان اصالت هنر و هنرمند است 
در هر سه دوره ی تاریخی که اردشیر می زیست و در آثارش پژواک می داد با این تناقض در دروغ و دو رویی و ریا ستیز داشت و هم از این رو از آن گریزان بود و همین نیز بر اصالت کار هنریش می افزود

اردشير محصص قدر هنرش را نيكو مى دانست او به آرامش كامل و به دور از جنجال رايج در ستيز مدام با قدرت و تباهى و آلوده گى ى ناشى از آن بود

اردشير محصص در طرح و كارتون يا كاريكاتور قويدست بود و در اجراى آن بس چيره دست . همين قويدستى و چيره دستى بود كه به سرعت انتقال او مى افزود و ذهنيت پيچيده ى او را به آسانى به روى كاغذ مى آورد كه نيز در هميشه و هر حال امضاى او را داشت كه تقليدى نبود اما وسوسه ى تقليد را در پيروانش. بر مى انگيخت . أذهان مقلد هميشه با ميان مايه گى و محافظه كارى مشخص مى شوند در حالى كه ذهنيت هاى اصيل و اريژينال همچون اردشير محصص در هر صورت مدرن و معاصرند

در دوران هاى تاريخى سه گانه كه زيست و در دوران هاى زندگى فردى و روزنامه نگارى در ايران و در امريكا ، اردشير محصص در پس زمينه ى كار هايش هارمونى را مى نماياند و پيروى مى كند از پراكنده كارى مى پرهيزد و تنها گهگاه به تكچهره و پرتره مى پردازد كه همچنان از آن هارمونى پس زمينه يي و متنی به دور نيست
فرامرز سليمانى : كتاب اردشير

 :
مجله موج ، ويژه اردشير محصص ١٣٩٣ / ٢٠١٤

No comments:

Post a Comment