Friday, November 28, 2014

MOJ SEVOM POEMS:6

از شعر های موج سوم 
نه موج نمی میرد 
تنها ریشه های موج را 
پناهی می دهد 
تا موج دیگر می شود 
نه 
موج 
هرگز با مرگ 
نمی میرد 

No comments:

Post a Comment