Tuesday, October 14, 2014

LITCRIT:MODERN GHAZAL IN ENGLISH

Wherever I sit...
I die in exile
غزل از قرن يازدهم ميلدى و به این  فرم sonnet
غزل از قرن يازدهم ميلدى و به فرم sonnet به زبان انگليسى آمد و آنگاه با شعر حافظ و رومى اما در قرن ببستم و در دهه ى ١٩٦٠ با غزل غالب به ترجمه ى ادرين ريچ رواج بيشتر يافت و پس از آن آقا شاهد علي در وجه مدرن بدان پرداخت كه مورد تقليد فأرسى زبانان هم قرار گرفت. در اين جا غزل و غزلك به عنوان تجربه هاى شعر امروز عرضه مى شود

به دنياى شعر امروز خوش آمديد !

No comments:

Post a Comment