Saturday, October 11, 2014

FSNP:GHAZAL-3

غزل-٣
امروز بادبان بر می کشد 
تا به پیشباز فردا شود 
یا که پیشواژه ی فردا 
و بادبان در باد گم می شود 
به دیدارت می شتابم امروز
فردا 
به موج و کف
 پنهان ست
موجاینه 
به موج اینه 
و موج 
و آینه 
و اینه را به موج آوردم 
در نگاه آبی ی برج دریایی  


No comments:

Post a Comment