Saturday, October 11, 2014

FSNP:GHAZAL-11

غزل-١١
با تو چراغ دریایی را به خانه می بریم 
تماشای نقاشی ها در خیابان خلوت و خالی 
نقاشی تنهایی ست 
و نقا ش تنها 
در وقت های به خود آمدن 
در خط ها و نقش ها 
گره می خورد 
زیرا نقاشی 
مغازله یی در تنهایی ست 
.
کاکایی ها در شد آمد شور 
کشتی ها در آیند و روند آبی 
.
و شعر نیز 
مغازله با تنهایی ست 
وقتی تنها روشنایی را در انتهای تالار می بینی 
و تا انتهای تالار 
تنها می روی 
در من موج می شکفد در تو موج می شکفد دریای اطلسی توفانی ست 
Faramarz Soleimani

No comments:

Post a Comment