Saturday, October 11, 2014

FSNP:غزل - ١

غزل-١
To love and love not
عشق هستی است و همبودی 
و نابودی 
بودن بی عشق است 
پس می چرخد و می چرخد 
که می چرخد و 
هم می چرخد 
اتفاق ساده نیست این 
اتفاق 
ساده نیست 
و آینه همچون برگان خزان 
در خیابان می روید 

No comments:

Post a Comment