Saturday, October 11, 2014

FSNP:غزل-2

غزل - ٢ 
پنهانی را هرگز نمی اندیشی که 
اتفاق می افتد تا که از پنهانی  
 آیدبه در آید  
و آن چنان اتفاقی بیافتد 
ان چنانی 

No comments:

Post a Comment