Saturday, October 11, 2014

F S N P : یک واریاسیون و ١٢ غزل ماه اکتبر

یک واریاسیون و ١٢ غزل ماه اکتبر 
پر ها یشان در باد 
پروازشان در هاشور مشوش توفان 
امروز مرغان دریایی 
چه پریشان شده اند 
و پل ها 
که در غزل هاشان می نویسند 
و عشق ...
در شعر 
ابعاد نامکشوفی یافت 
Variasion-1
دو پرنده 
دو پرنده روی پل 
به آواز غزل 
و ابعاد نا مکشوف عشق
در ماه اکتبر 


No comments:

Post a Comment