Friday, September 5, 2014

BOSTANI'14:رها شدنم هم همین حالا شد

FARAMARZ SOLEIMANI / فرامرز سلیمانی :بستانی ٢٠١٤
رها شدنم هم همین حالا شد 
حالا که وقت زادنم بود 
در دستان گرم تو 
و آغاز هستی ی ما 
به هستن عشق 
و بالیدن من در کمالیدن من می آمد 
و گر نه 
وقت رها شدن بود حالی تا حالا 
که زادنی بود در نبودن 
و عشق چه تنها بود و بی حضور 
تا فرایم شوم در تو 
فرای خودم آمدم 
و حالا 
رها شدیم و همین حالا شد 
با من فرای موج آمد 
-فراز موج 
و موج شد 
و صخره یی که به راه می آمد در موج و کف 
رها شدنش 
همین حالا 
شد 
در اقلیم دیگر آب 

No comments:

Post a Comment