Friday, September 5, 2014

ARS POETICA-96شعر در عشق جارى ستشعر در عشق جارى ست
و عشق در شعر جارى ست
وقت تماشاى عشق و شعر

در طبيعت و جان و تن 
كه در آن ها
عشق در شعر جارى ست
و شعر 
در عشق 
جارى ست
اين شعر ها در جان شاعر نوشته شده است و شاعر گاه فرصت مى يابد كه آن ها از صفحه ى جان بر صفحه ى كاغذ يا صفحه ى مجازى بياورد زيرا كه شعر يك فرصت است

No comments:

Post a Comment