Friday, September 5, 2014

ARS POETICA-100:FINALE

در همه عالم و در زمان و مکان  شعر رومانتیک و عاشقانه می گسترد و شعر جهانی دام می گسترد 
آن که دام می گسترد در همین نزدیکی می ماند 
آن که می گسترد تا ور دست ها می رود مثل در های گشوده ی پل ریکور 
انسان همیشه کمی دورتر ایستاده است و ما را می نگرد که او را می نگریم 
نگاهی که در چشمان مان موج می زند از دور ها می آید 
گردن بند مرواریدی که می گسلد و دانه هاش را می پراکند 
شعر رومانتیک از چنین موجی بر می آید 
و نیز موج های دیگر که امروزی اند اما کمی عقب تر مانده اند 
پس موج های دیگر که عقب مانده اند از موج سوم بر می آید و ادمه ی آنند و موج سوم نیز ادامه ی آن هاست 
و این ها که در هم تلفیق می شوند نیز در هم تعریف می شوند 
و تعریف مدام در تغییر است مثل مدرنیزم و پسا مدرنیزم 
پرسشی که دورانی تازه را پدید می آورد در مرحله یی تاریخی 
تا شعر معنا می یابد 
هر چند که در بی معنایی حضور دارد 
و بی معنایی نقد معناست 
آیا شعر و فلسفه و معنا + خیال و رویا بهایی ست که انسان برای ابدیت می پردازد 
یا که ابدیت این ها را برای انسان فراهم می آورد 
و ابدیت هان خیال و روطاست که شعر اینست 
و نه همیشه برخوردار از اندیشیدن بل حتا بر ضد آن 
توقع اندیشیدن به فلسفه امری طبیعی است و توقع نااندیشیدن و رویاییدن شعر در عوض حضوری همیشه گی ست 
برای شعر که لزومن در ذات و گوهره ی شعر و شاعر هم نیست و مشارکت این دو جانب است که آن را پدید می آورد 

No comments:

Post a Comment