Tuesday, August 5, 2014

دوست می دارمPARVIZ SOLEIMANI

دوست می دارم

August 2, 2014 at 2:51am
مغزت را دوست میدارم
چون که افکارم را اصلاح مینماید

چشمانت را دوست میدارم
چون که خود را در آن میبینم

لبهایت را دوست میدارم
چون که تنها سخنان نغز از آن خارج میشود

قلب را دوست میدارم
چون که عشق را از آن میآموزم

دستهایت را دوست میدارم
چون که گرمی وجودت را در آن حس مینمایم

پاهایت را دوست می دارم
چون که تنها در راه خیر قدم برمیدارد

گوشهایت را دوست می دارم
چون که به سخنانم گوش دل میسپاری


پرویز سلیمانی
فروردین 92

No comments:

Post a Comment