Monday, August 18, 2014

LITCRIT:CRAETIVITY PROCESS

آذركيانى شاعر. اين كه شاعر در باره ى شعرش و فرايند آفرينش آن مى نويسد نگاه ناقدانه ى او و آغاز نقادى را مى نماياند كه اذهان. كلاسيك از آن محرومند نيز اينگونه متن ها به ناقدان ديگر نيز در نقد و نظرهاشانً كمك مى كند خاصه آن كه زندگينامه ى شاعران ما اغلب در دسترس نيست و ديدگاه هاى آنان هم با آن پنهان مانده است . چه خوب كه شاعر در اين يادداشت كوتاه ما را به درون ذهنيتش مى برد و چه خوب كه ما هم در مقابل به جاى واژه هاى توصيفى پوك مانند زيبا و عالى و دل نشين و... در پي دريافت ها و برداشت هايى ارتباطى از اين قبيل باشيم كه از مراحل اساسى نوعى نقد و ناقدى است. در اين باره البته شاعر به كارهاى ديگران هم چنين توجهى را نشان داده است كه مى تواند پايه و مايه ى نوشته هاى ناقدانه ى بيشترى باشد كه تا كنون از آن محروم مانده ايم و به انتظار ديدارشان مى مانيم و اين توقع و انتظار ما از شاعران و نويسندگانى از اين دست است در رسانه هاى گروهى و اجتماعى اينترنت كه جاى نسبتن خالى آن را در نشريات چاپى اندكى كه باقى مانده اند پر كند

No comments:

Post a Comment