Sunday, August 31, 2014

ARS POETICA-91: VITA VERSICA

ARS POETICA-91
روانه 
روایت راوی ست 
روان به جاری ی حرف 
و حرف 
در خط کلام 
روانه می شود 
با روایت راوی 
دستم بگیر تا این واژه ها را از دریا و رود بگذرانم 
و در ساحل  روی  خط های  کوتاه و بلند اه  بتکانم 

No comments:

Post a Comment