Sunday, August 31, 2014

ARS POETICA-90

Ars Poetica-90
ساعت که می نوازد 
مرغ از قفس به پرواز می آید 
و شب 
در شگفتی می نگرد 
در یک شب بلند 
که پیر تر می شود 

No comments:

Post a Comment