Sunday, July 13, 2014

ROYAGARDANI:صرف حرف نبود

صرف حرف نبود تا ابر بر اندوهانش دستی به آرامش کشد و رنگ خون از چهره ی زبان و مرزها بزداید 
و آسمان خونین بود 
چند تا بچه کوچولو 
چند تا بچه کوچولو 
با زخما ی گنده 
توی سرد خانه 
زنها تو سر هاشان می زدند 
مرد ها بر سینه شان می کوفتند 
چند تا بچه کوچولو 
چند  تا زخمای گنده 
تو سرد خانه ی تاریخ 

No comments:

Post a Comment