Wednesday, July 30, 2014

1- ARTZ:CEZANNE'S ESTAQUE

Paul Cezanne,Estaque,1883-1885
من دیدگاه های خوب فراوان دارم اما به نظر نمی رسد که این ها چیزی به متن بیافزاید 
از نامه سزان در استاک به امیل زولا 
١
مونتیچلی و اولیو دو نقا ش پیش  امپرسیونیستی بودند که به روستای استاک در حومه ی مارسی فرانسه رفتند اما سفر و اقامت پل سزان به عنوان نقا ش امپرسیونیستی در سال های ١٨٨٣ تا ١٨٨٥ بود که به کشف کره ها , استوانه ها , مخروط ها و دیگر حجم ها ی چشم انداز های استاک انجامید و راه را برای نقاشانی  همچون رنوار , برا ک و دیگران گشود .این حجم گرایی را سزان به پیکاسو و نقاشان و هنرمندان دیگر نیز آموخت و مدرنیزم و به ویژه کوبیزم
را در آغاز قرن بیستم بنیاد نهاد هر چند در مصر باستان همه ی موجودات در حجم های ابدی و صور فضایی محبوس بوده اند و همین در حجم های انبوه مانند اهرام سه گانه و معبد های مصری تجلی می یابد
سزان روزها چشم انداز بامها و آب های استاک را می دید که در سایه روشن ها ی روز گذران ,رنگ و حجم ها متعددی می گیرد و موج تازه یی می زند .سزان نقا ش اما شب ها این چشم انداز ها را در رویایش دا شت که تبدیل به حجم های دیگر شده بود و تاویل طبیعت را بر عهده دا شت .وقتی سزان این دریافت ها و بر داشت ها را به روی بوم می آورد ,در واقع به امپرسیونی می رسید که با خلاقیت هنرمندان دیگر و از جمله مونه به سوی تحول و کمال می رفت و اکنون کارهای استا ک بخشی آشنا از ان بود و شاید که چشم انداز های استاک به سزان خیره مانده بودند تا ای مناظر و برداشت های آن را به روی بوم منتقل کنند
...

No comments:

Post a Comment