Monday, July 7, 2014

BOSTANI'14:فاصله ها را

: فرامرز سلیمانی 
فاصله ها را 
در گوش هات 
زمزمه دارم 
با رنگین کمانی مضاعف 
در نزدیکی هات 
فریاد بر می آرم 
لبان من گوش هات را بر شانه هاش می برد 
فاصله های فریاد 
و زمزمه های نزدیک تو 

No comments:

Post a Comment