Wednesday, July 30, 2014

3-ARTZ:BRAQUE IN ESTAQUE

Georges Braque's Estaque,1906
٣
خانه هایی را که براک  از روستای  استاک کشید ,نا قدی مثل مکعب های روی هم چیده توصیف کرد و از همین جا کوبیزم یا حجم گرایی به عنوان یک مکتب آغاز قرن بیستمی رواج گرفت .کوب های براک آن تنوع حجم های سزان را ندارد اما واریاسیون هایی از آنست و تاثیر گذار هم 

No comments:

Post a Comment