Wednesday, July 30, 2014

4-ARTZ:PICASSO IN ASTAQUE

Pablo Picasso, guernica,1937
٤
پیکاسو و دالی ,چشم انداز صلح آمیز استاک را در آ ثا ر خود به شکل خشونت جنگ تحول بخشیده اند
گرنیکای پابلو پیکاسو به ویژه در چنین تناقض و تضاد و یا ناهمگون بندی با استاک است
حجم های کوبیک براک و یا استوانه ها , مخروط ها و کره های سزان و حجم های سا ده تر رنوار
 در این جا پیچیده تر شده تا
mundus terremendus
 یا دنیای هولناک معاصر را بنمایانند که به گرنیکا و مانند آن ختم نمی شود و هر روز در جهان به ظاهر متمدن ما
ادامه دارد همچنان که حجم ها نیز به تکه پاره های تن انسان یا جانداران دیگر در آمده تا در برابر تماشگران حیران و خاموش قرار گیرد 

No comments:

Post a Comment