Saturday, June 28, 2014

HAIKU BRAZILI

درختان به هم فت پا می زنند 
کشتی سر پا آغاز شده است
حالا تیم ها دارند همدیگر را سبک سنگین می کنند
جام جهانی برزیل 
فرامرز سلیمانی : هایکو برزیلی 

No comments:

Post a Comment