Sunday, June 29, 2014

A*SH*N*A:ATA FEREIDUNIعطا فریدونی

دکتر عطا فریدونی (بهمن1314ساری-تیر1368رشت)
 پزشک متخصص قلب و شاعر و موسیقیدان 
 کتاب رایحه درد، مجموعه دفتر شعر دکتر عطا فریدونی  با مقدمه ی نصرت رحمانی 
سخت پریشانم
می خواهم از یگانه ی از دست رفته سخن سر کنم
می خواهم یک منشور بلورین را از زوایای مخصوص در آفتاب
بگردانم تا رنگین کمان رنگ هایش برهمه بتابد
افسوس چنین قدرتی را در خود نمی بینم
می خواهم، از فریدونی پزشک متخصص قلب،شاعری شیفته،موسیقی دانی مسحور و از همه مهمتر انسانی درد آشنا سخن بگویم و...
آثار:
آوازهای جنگلی باد/1349/انتشارات دریچه
رایحه ی درد/1370/انتشارات طرح نو
تو آخرین گل صبحی(مجموعه غزل)/1374/انتشارات هدایت
ترانه های کوچک غمگین/1377/انتشارات گیلان
یک قفس با بوی سال های فراوان/1385/انتشارات فرهنگ ایلیا

No comments:

Post a Comment