Monday, May 5, 2014

PAPELI:SOHRAB SEPEHRI


گردن كشيده لاله ى خواب زده از دره ى اردهال ... تنها تنى كه از دربازه ى هيچ سوى كوير تنها مى گذرد ... و سهراب سراغ كفش هايش را مى گيرد ...كفش هاى من كو؟...
ف.س
Img:moj
Marion, Southern Illinois

No comments:

Post a Comment