Friday, May 9, 2014

LITCRIT:CHANGE

FARAMARZ SOLEIMANI:LITCRIT
همیشه شاهدیم که کهنسالان کهنسرا از تغییر و دگرگونی دچار نگرانی و شگفتی و یا هول و هراس      می شوند وگهگاه جرات و جسارت اعتراض هم می یابند، اما رومی جوان همانند نیما و فروغ جوان ، تنها در تجربه ها و در تغییربه طراوت و تازه گی می رسند و ذات آفرینش اصیل و ناب را در آن می جویند... از سوی دیگر شعر ناب و امثال آن همان نیست که دهه ها ی مدام رونویسی و مکرر شود و حتا در آثار نسل نو به عنوان شعر دیگر راه یابد . شعر ناب و امثال آن تنها در تغییر است که دیگر می شود و ناب و اصیل    می نماید...

No comments:

Post a Comment