Wednesday, May 7, 2014

FS:INTERVIEW:SA-II


درخشان بودن شعر دهه ی۴۰ و ۵۰ ما هم یک واقعیت است و هم یک نسبیت.ما درنظر داریم که انقلاب و دگرگونی نیمایی با شعرافسانه و در ۲۵ سالگی او انجام گرفت در طی این بیست و پنج سال انقلاب مشروطه با آثار شاعران پیش مشروطه و مشروطه همراه بود و پس ازافسانه نیما به ظهور شعرنیمایی انجامید که در مرحله بعدی و در نیم قرن آینده شعر دهه ی ۴. و ۵۰ رابارور کرد از دههی شصت گفتیم که دگرگونی تازه و تکانه های انقلاب و جنگ موجب خوانش و نوشتای تازه ی شعر شد که این بار بیشتر در رسانه های الکترونیک کسترد واینک تا پایانه ی قرن خورشیدی نیاز به بازخوانی و ارزشیابی دیگر دارد تا باگذشته مقایسه شود و معیار بازخوانی آینده باشد.همانگونه که گفتم راهبران ادبی را هردوران بر می گزیند و این گفته در گزینش شاعران و نویسندگان دیگرهنرمنان نیز صادق است. پس به انتظار درخشش های تازه و دوران های درخشان دیگر می مانیم و ابزار عمده مان همان نقد است و ناقدانی که از آنان و کاروسازشان گفتیم و به انتظار شکوفایی هاشان می مانیم

No comments:

Post a Comment