Wednesday, May 7, 2014

FS:INTERVIEW:SA-18

نقد به صمیمیت و واقعیت وجودی و گوهرین اثر می پردازدوگاه به معناهانقب می زندتاارزش کلمات و فرازهای فکری و تصویری رافرای کلمات و فرازها دریابد. بازنویسی اثر با واژه های شاعرونویسنده ازهمین روست که مثلن از کتاب شعرشهادت است آغازمی شودودرآثاردیگران دراین دهه ها حتا در نقد وبرررسی شاعران پیش نیمایی مانند عشقی و عارف و فرخی و دیگران ادامه می یابدتاازسطح به عمق راه یابدالبته بااین روش بکارت و معصومیت اثرازمیان می روداماخواننده به لایه های دیگری دست می یابد و مارا واثر را با خود درزمان و مکان می برد...

No comments:

Post a Comment