Wednesday, May 7, 2014

FS:INTERVIEW:SA-20

بدین ترتیب نقد و معنویت اثر باهم پل می زنند اما نقدعصبی وناقدعصبی ازاین ارتباط محروم می ماندزیرا به معصومیت اثر تجاوزکوده اما به معنویت اثر نرسیده است.نقد عمده و رایج روزنامه یی دهه چهل می کوشد که پداگوژیک باشد.اما چهرهای پولمیک می گیرد. جدلی و جنجالی می شود.هرکه آن دیگری مدعی می خواند اما هرکس هم می کوشد کوس رقابت بزند و این هاهمه درعین بدآموزیها جنبه های آموزشی حکمت لقمانی را هم دارد.

No comments:

Post a Comment