Wednesday, May 7, 2014

FS:INTERVIEW:SA-2

ا ضافه ی تجدید چاپها و آنگاه مجله موج که نشریه ی اینترنتی چندزبانه ی شعروهنروادبیات است وهمین طور بیش از یکصد شب شعر و سخن بین المللی که گاه به ۸ تا ده
 می دانیدکه هردوره راهبران ادبی خودرا برمی گزیند. در بازگشتم به وطن و بویژه در دهه ی شصت این مهم بر عهده ی من گذاشته شده بود در آن زمان شعروشاعران پنهان شدند و ذهنیت بازگشتی رواج گرفته بود که به نوعی هنوز درفضای داخل و خارج می کوشد پوپولیزم را بر گوهر شعروهنربرتردارداما ذهنیت شعروشاعری با آنان چالش دارد.
پس ازتجربه ی دنیای سخن وسوسه ی آموزشی و دوری ازخانواده مرا به این جا آورد اما بازهم مشارکت در نشریات نوپای لس انجلس و واشینگتن،ونکوورو تورانتوی کانادا،،فرانسه و آلمان و سوید نروژ و مانند آن موجب ادامه ی کارشاعری و نوشتن بیش ازهزارمقاله و نقدونظر شد که مکمل آثار پیشین شد و بیش از ده کتاب دیگربه مجموعه آثارم افزود به ایزبان اجرا شد.پس می بینید که اگرماشعررارهاکنیم شعرمارارها نمی کند و این سرنوشت و سرگذشت شاعر و ناقداست

No comments:

Post a Comment