Wednesday, May 7, 2014

FS:INTERVIEW:SA-9

وقتی الگوهای جهانی نقد را می پرسید در همه ی این احوال البته پای نظریه های ادبی دهه ی ۶۰به میان می آیدازنقدنو و فرمالیزم تا ساختارگشایی و پساساختارگشایی وبویژه نظریه های پست مدرنیستی ویاملغمه یی از اینها که در نقدهای ناقدان وطنی که نام بردید رایج است. امارایجترازآن طرح پرسش هاست که لزومن هم نباید باپاسخی همراه باشد.

No comments:

Post a Comment