Wednesday, May 7, 2014

FS:INTERVIEW:SA-10

نظریه رومانتیک بیشتر به ارزش های زندگینامه یی مولف می پردازد در حالی که نقد خوانندگان یا نقد پدیدارشناختی که نضج دوباره یی یافته است بر خواننده تمرکزدارد.ساختارگرایان با رابطه ی علت معلولی رمزهای معنایی را می گشایندو می سازند.نظریات سیاسی بر عوامل اجتماعی و تاریخی مبتنی اند که ه فرمالیست ها این هارادرگوهروطبیعت نوشتن دنبال می کنند.توجه داریم که فرمالیست های روسی هم که در هه ی ۶۰ رواجی دوباره در اروپا و امریکا و در نزد ناقدان التقاطی وطنی یافتند از دهه ۲۰ آغازشدندونقدچپ گرا مجددن آنهارامطرح کرد

No comments:

Post a Comment