Wednesday, May 7, 2014

FS:INTERVIEW:SA-1

سال۱۳۳۹ که وارددانشگاه تهران شدم ، در رفت و آمدهایم به دانشسرایعالی با منوچهرآتشی و محمد حقوقی که هم اتاقی بودند اشنا شدم. بعدها در سال ۱۳۵۴ که از امریکا بازگشتم دوستیم با آتشی ادامه یافت و او برخی از شعرهایم را و بویژه شعرهای بوشهریم را در مجله تماشا در کنار شعرهای موج نابی مسجدسلیمانی چاپ می کرد و همانطور که گفتم دوستی با آنها و تشابه اسمی باعث شد که بی آن که خودم جایی گفته باشم عضو این گروه قلمداد شوم.البته نوشته هایم درباره ی آنان هم بی تاثیر نبودو ذهنیتمان نیزهمسایگی نزدیکی داشت.اما درهمان دهه بود که ذهن من بیشترمتوجه تکانه ی انقلاب و جنگ شد که منجر به نوشتن کتاب شعرشهادت است در نقد و بررسی شعرانقلاب و سپس طرح نظریه موج سوم در شعر معاصر ایران گردید که درشماره های نخستین ماهنامه دنیای سخن به انتشار رسید.

No comments:

Post a Comment