Wednesday, May 7, 2014

FS:INTERVEW:SA-15

شعر امروز جهان وقتی از روزمره ها و روایت های رایج روز رها می شود به امریکای لاتین می رسد و درقصه هم همین گونه است . هنوزجهان در جادوی لاتینی و جنون آن می زید و مقللدان این جادو و جنون هم که درفرهنگ و ادبیات ما کم نیستند به دنبال می آیند

No comments:

Post a Comment