Wednesday, May 7, 2014

FS:FRM INTERVIEW ;SA-23

فرامرز سلیمانی با آفتاب گرد آفتاب می چرخم روزهای مرا در تقویمت شماره بگذار در دریای آسمان آنگاه ستاره ها مان را بنگر که با آفتاب گرد آفتاب می چرخد زندگی جشن بزرگی ست

No comments:

Post a Comment