Monday, May 5, 2014

BAHARI'14:ORDIBEHESHTI

رنگ از رخ روز مي پرد در وقت خلوت غروب... باغ را ارديبهشت بزك مي كند تا فردا به پيشباز آفتاب آيد... مشاطه ي پر نشاط ارديبهشتي در وقت هاي عاشق بهاري
ف.س

No comments:

Post a Comment