Tuesday, May 27, 2014

BAHARI'14:این تکانه ها

فرامرز سلیمانی 
این تکانه ها 
که می تکاند زمین را 
دارد گذار وقت را به یادمان می آورد 
با زبان عشق 
که این تکانه ها 
و زمین را 
با ما می تکاند 

No comments:

Post a Comment