Tuesday, May 13, 2014

BAHARI'14:دریا

دریا 
از میان نخل ها می گذرد 
با سبدی از بادبان و 
قایق ها 
نسیم در حاشیه می وزد 
و بندر آرام 
خم می شود تمام 
به جانب مادر دریا 
نقش پنهان عشق دارد 
نخل 

No comments:

Post a Comment