Tuesday, May 13, 2014

ARS POETICA#55

فرامرز سلیمانی : هنر شعر - ٥٥
نیامده 
اما آمده است 
چشمی که گرد حادثه می گردانی 
اتفاق فرا یت می گیرد 
و تو  ناگاهان 
در حادثه 
حادث  شده ای 
با رفته 
که نرفته است 
و نیامده 
اما آمده است 

No comments:

Post a Comment