Monday, April 7, 2014

*WCP:HERMANN HESSEH:IMMIGRATIION IS HOME

Hermann hesse 
img courtesy he sam
One never reaches home but wherever friendly paths intersect the world looks like home for awhile
H.H:Demian
هرگز کسی به خانه نمی رسد اما آنجا که راههای دوستی از جهان می گذرد زمانی چند به خانه می ماند 
هرمان هسه :دمیان

به بهانه ی ۲ جولای ، زادروز شاعر و نویسنده ی آلمانی - سویسی
نوشتن یک رویاست . رویای طول و درازی که گاه در طی راه به کابوس می انجامد آنسان که هرمان هسه در ۱۸۹۰-۱۸۸۹ از آن آغازید و در زندگی پر ماجرایش بدان رسید 

...
طرفه آن كه همچنان كه در معرفى ويكى پيديا در مقاله بالا مى بينيد و من هم در مقدمه ى چاپ اول كتابم اشاره دارم هسه براى مهاجرت بخش ايتاليايى زبان سويس را انتخاب مى كند كه به زبانى متفاوت از زبان مادرى او مكالمه دارد و اين انتخاب در مهاجران ديگر هم نظايرى اندك ندارد.از نظر روانى و اجتماعى مولف مهاجر زبانش را به خانه يى ديگر مهاجرت مى دهد و همانند روح و جانش و توان آفرينشش از آن مراقبت و نگهدارى مى كند . هسه نيز چنين راهى را در ساليان باقى عمر در پيش گرفت و در همان سويس ايتاليايى زبان از جهان رفت

No comments:

Post a Comment