Wednesday, April 30, 2014

ROYAGARDANI:ADVENTURE IN POETRY MONTHAdventure in Poetry Month
پرده پوشي مى كند شاعر
يا بى زمزمه مانده ست
و دكمه يى كه بايد باز مى شد
چرا كنده شده ست
جوانمرگي ست اين خاموشى
و خا موشى
فراموشى ست
پس چرا پرده را پس نمي زند شاعر
تا در آينه ى واژه
عريان شود
تا واژه و آينه را
عريان كند
حجاب خاموشى ست شاعر
حجاب
همه فراموشى ست
و در سكوت باغ
هر گز گلى نمى رويد
حجاب حادثه را بر گير
حجاب حادثه
را
بر گير
زهره خالقی

No comments:

Post a Comment