Sunday, April 20, 2014

MOJ MAJOR PERSIAN MUSICIAN:MEHRDAD ABKENARI:SPRING GROWTH

فرامرز سلیمانی :خوشه یی پنهان 
به مهرداد آبکناری 
*
خوشه یی پنهان 
پشت باغ و بهار 
دلی که مضراب می نوازد 
بر تارهای عاشق 
و به مضرابی 
می تپد 
رویش بهاری 
گذاری در ابو عطا 
به خوشه یی پنهان 
و ما در آواز ساز تو 
به سر شا ری 
می شکوفیم 

No comments:

Post a Comment