Saturday, April 26, 2014

LITCRIT:MOTHER TONGUE & TONGUE OF OTHERS-2

گلوبالیز یشن و جهانی شدن موجب دیاسپورای ادبی تازه یی شده است شاعران و نویسندگان مهاجر روس در دو مرحله ی ١٩٧٠ و ١٩٩٠ پس از سقوط شوروی تمایل و تسلط  به زبان انگلیسی را برای نوشتن شعر و رومان از خود نشان داده اند و همچنین است چینی های مهاجر که با آنان همدستان اند و اینان را می توان نویسندگان تراملیتی خواند .البته به یاد داریم آنان که از کودکی مهاجرت کردند زبان را اتوماتیک و با روش اسمز آموختند هر چند زبان اتو ماتیک و غریزی به زبان دانی خلا ق منجر نمی شود و زبان و زبان شناسی را باید مثل هر هنر و دانشی آموخت تا درونی و ذاتی شود و برای آفرینش و خلاقیت آماده گردد .و این هما نند مهاجرت در سنین بلوغ و کوشش آگاهانه برای آموختن زبانهاست 
تعریف شعر و تعریف نوشتن به زبان دیگر نیز به مثابه اختراع زبانی تازه در بازی با آن است که در هر گام امکان شاعرانه و یا روایی تازه یی را پدید می آورد 
زندگی در زندگیجاای دیگر مثل کشتی یی است که از آبهای بی مرز می گذرد و نشان و فرهنگ خود را بر آن می گذارد تنها کشتیبانی آفرینشگر می خواهد که تسلیم آبهای آشوب نباشد .زبان تازه و آموختن آن مثل چالش این کشتی و کشتیبان آنست که آبهای تازه را که فرهنگ تازه اند از آن خود می سازد و بر آن می راند 

No comments:

Post a Comment