Friday, April 11, 2014

BORGES & I : INTERMISSION

Faramarz Soleimani:Borges & I
INTERMISSION
بالا خره پس از جست و جو های طولانی روزی او را در کتابخانه ی بزرگ شهراوهام  گیر آوردم تا آن چه را که می خواستم از او استفسار جویم . پس گفتم آیا کتاب و کتابخانه برای شما نوعی بهشت است ؟ گفت آری اما برخی نیز بهشت را نوعی کتابخانه می دانند زیرا هر چه ما گفته ایم وارونه ی آن را در فیسبوک به نام خود و به فارسی چاپ می زنند و بعد هم به هم تبریک می گویند ... چون نیک در چهره اش نگریستم دیدم خود خود بورخس بود و با نگاهی التماس آمیز
می خواست که در ایران دفن شود .گفتم بورخس جا ن  در حال حاضر روی سر زمین های خشک زاینده رود در اصفهان دعوا ست و ریچارد فرای نتوانست جایی در آن پیدا کند بنا بر این شما به همان " زیارتگاه رویاها " ی ژنو اکتفا کنید و وردتان را مدام تکرار کنید که :
WHAT'S GOING ON HERE?!

No comments:

Post a Comment