Thursday, April 24, 2014

BAHARI'14:TRAIN WITH CLOSED DOORS AND WINDOWS

قطار با کفش های آهنین بر راه پای می سود 
درها و پنجره ها بسته بود 
و اطلسی های دریای اردیبهشت 
در دست ها مان 
می فرسود

No comments:

Post a Comment