Wednesday, April 16, 2014

BAHARI'14:

بال که می زنی 
بال بال می زنی 
به سر دویدنی 
یا خمیدنی خام و 
خزیدنی 
و 
بال که می زنم 
بال بال می زنم 
به سر دویدنی 
یا خامیدنی خام و 
خزیدنی 
و گردش زمان که با ما آغاز می شود 
در گردش زمان 
با ما 
آغاز می شود 

No comments:

Post a Comment